Hlavní strana Všechny články Zprávy z obce Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libníkovice

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libníkovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libníkovice byly v podstatě rozvrženy na dvě etapy. První proběhla v devadesátých letech současně s komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Výrava. Jednalo se o plochu cca 80 hektarů. V roce 2010 Pozemkový úřad v Hradci Králové vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele pozemkových úprav v Libníkovicích. Vybrána byla firma GEOVAP spol. s.r.o. Pardubice s tím, že pozemkové úpravy budou dokončeny do 31.12.2012. Zahájení projektových prací na zbytku katastru obce o výměře 200 hektarů bylo vytyčení obvodu pozemkových úprav, ze kterých byla vyloučena plocha intravilánu obce včetně pozemků, které řeší územní plán obce a lesní pozemky ležící v katastru obce.

Hlavním přínosem těchto úprav pro vlastníky pozemků je sloučení jejich drobných pozemků o stejné bonitě do větších celků tak, aby byly všechny přístupné. Za tímto účelem je vypracován "Plán společných zařízení", který řeší síť cest ke zpřístupnění pozemků a dopravní obslužnost pro zemědělskou činnost. Komplexní pozemkové úpravy nejsou jen přínosem pro vlastníky pozemků, ale i pro obec a její obyvatele. V plánu společných zařízení je řešen i vliv na životní prostředí, zejména vnesení krajinotvorných prvků do intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny. Jedná se zejména o liniové výsadby stromů a keřů podél hlavních cest, vodotečí a propojení biocenter. Plán společných zařízení pozemkově řeší i dříve projektované biocentrum „Rákosný" o celkové výměře 3 hektary, z čehož vodní plocha bude činí 1,50 hektaru a zbytek bude tvořit porost stromů a keřů. Tento plán řeší i protierozní opatření na svažitých pozemcích.

Návrh plánu společných zařízení je vypracován v souladu s připomínkami Sboru zástupců, ve kterém jsou zastoupeni vlastníci pozemků, člen obecního zastupitelstva a zástupce pozemkového úřadu. Komplexní pozemkové úpravy v obci Libníkovice dokončila firma GEOVAP spol. s.r.o. Pardubice v červnu 2012 a předala je Katastrálnímu úřadu pro Královéhradecký kraj, pracoviště Hradec Králové k zápisu do katastru nemovitostí. Zápisy nabyly právní moci k 21.8.2012, čímž byly komplexní pozemkové úpravy v naší obci definitivně dokončeny.

 

Miloslav Abslolon, místostarosta obce Libníkovice