Realizace biocentra „Na Bělkách“

m_belka-11-11-2012-03Dne 25.9.2012 proběhlo na rozhraní katastrálního území obce Libníkovice a Výrava na Libníkovickém potoce pod Panenkovým kopcem k předání staveniště biocentra „Na Bělkách". Staveniště bylo předáváno zástupci Pozemkového úřadu v Hradci Králové, který je investorem firmě AQUASYS s.r.o. Žďár nad Sázavou jako zhotoviteli díla. Tato firma vysoutěžila zhotovení tohoto díla z osmi uchazečů. Rozhodujícím kriteriem výběrového řízení byla realizační cena díla. Stavba biocentra je financována z dotací, které spravuje SZIF ČR. Záměr, vybudovat toto biocentrum vychází z „Plánu společných zařízení" komplexních pozemkových úprav v obci Výrava, realizovaných v devadesátých letech minulého století.

m_belka-11-11-2012-01Tyto pozemkové úpravy řešily i část katastrálního území obce Libníkovice, místní části Horní Černilov. Projekt biocentra vypracovaný firmou Agroprojekce Vysoké Mýto s.r.o. se skládá ze dvou částí. Část, která se nachází v katastrálním území Libníkovice bude mít dvě vodní plochy o celkové výměře jeden hektar, napájených vodou z Libníkovického potoka. Druhá část je v katastrálním území Výrava v mírném svahu úpatí Panenkova kopce. Zde bude založen porost listnatých dřevin – dubu letního a lípy srdčité.

Celé dílo je rozvrženo do dvou etap. V první etapě jsou veškeré zemní práce spojené se stavbou vodních nádrží a s přesunem skrývky ornice a výkopku podloží z jejich hloubení na plochu určenou k výsadbě porostu m_belka-11-11-2012-02dřevin a keřů. Na jaře příštího roku bude provedeno rozhrnutí výkopku a ornice po ploše, kde je nyní uložena. V tomto období budou provedeny veškeré betonářské práce spojené s technickým zařízením vodních nádrží, jejich terénních úprav a ozelenění, včetně výsadby břehového porostu.

V druhé etapě bude založen porost dřevin a keřů na dvou oplocených plochách. Výsadbou dřevin a keřů, jejich oplocením bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této etapy, která by měla být dokončena do 30.4.2014. Celé dílo dle smlouvy investora se SZIF ČR bude dokončeno k 30.6.2014. Po tomto datu budou části díla ležícího na pozemcích jednotlivých obcí převedeno m_belka-11-11-2012-04Pozemkovým úřadem v Hradci Králové do jejich majetku. Obec Výrava bude mít v následné péči plochu s oplocenou výsadbou dřevin a keřů. Obec Libníkovice bude udržovat břehový porost vodních nádrží a jejich režim řídit dle manipulačního řádu.

 

Miloslav Absolon, místostarosta obce Libníkovice